Hello world

Đây sẽ là bài viết đầu tiên của site, cũng như Hello world là chương trình đầu tiên mà lập trình viên được học.

Share